პროდუქტები

კაიბო F1

პომიდორი ინდეტერმინანტული

აგატი (ე.კ. კლოდინაფოპ-პროპარგილი 80 გ/ლ + კლოკვინტოსეტ-მექსილი 20 გ/ლ)

მაღალეფექტური სელექტიური ჰერბიციდი შვრიუკასთან საბრძოლველად ხორბლის ნათესებში

ნერო (წ.დ.გ.რ. ტრიბენურონ მეთილი 750 გ/კგ)

აღმოცენების შემდგომ გამოყენების სელექტიური ჰერბიციდი ფართოფოთლიანი სარეველების წინააღმდეგ საბრძოლველად ხორბლისა და ქერის ნათესებში

რიმაქსი დ (762 წდგრ დიკამბა 659 გ/კგ + ტრიბენურონ-მეთილი 102.5 გ/კგ)

სელექტიური, აღმოცენების შემდგომი ჰერბიციდი ხორბლის, ქერის და ჭვავის ნათესებში ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანი სარეველების წინააღმდეგ საბძოლველად

ტიტანი (წ.დ.გ.რ. რიმსულფურონი 250 გ/კგ)

მარცვლოვანი და ფართოფოთლიანი სარეველების წინააღმდეგ საბრძოლველად სიმინდის ნათესებში, კარტოფილისა და პომიდორის ნარგავებში

ნიკონი (ს.კ. ნიკოსულფურონი 40 გ/ლ)

მაღალეფექტური სისტემური ჰერბიციდი მარცვლოვანი და ფართოფოთლოვანი სარეველების წინააღმდეგ საბრძოლველად სიმინდის ნათესებში

აისი (642 წდგრ დიკამბა 609 გ/კგ + რიმსულფურონი 32.5 გ/კგ)

აღმოცენების შემდგომი სელექტიური ჰერბიციდი ერთწლიან და მრავალწლიან მარცვლოვან და ორლებნიან სარეველებთან საბრძოლველად სიმინდის ნათესებში

სამბა (500 ს.კ. S-მეტოლაქლორი 312,5 გ/ლ + ტერბუთილაზინი 187,5 გ/ლ)

სისტემური მოქმედების მაღალეფექტური ნიადაგის ჰერბიციდი

ამეტრინი (500 ს.კ. პრომეტრონი 500 გ/ლ)

აღმოცენების შემდგომ სელექტიური ჰერბიციდი ერთწლიან ორლებნიან და მრავალწლიან სარეველებთან საბრძოლველად