სუპერკილ ფორტე (550 ე.კ.ქლორპირიფოსი 500გ/ლ + ციპერმეტრინი 50 გ/ლ)
პრეპარატის დახასიათება:

  •  სუპერკილ ფორტე წარმოადგენს ორმაგი მოქმედების, კომბინირებულ კონტაქტურ-ნაწლაურ ინსექტიციდს: შეიცავს როგორც ფოსფორორგანულ საწყისს, ასევე პირეტროიდს, რაც განაპირობებს პრეპარატის უაღრესად მაღალ ეფექტურობას მავნებლების ფართო სპექტრის წინააღმდეგ;
  •  პრეპარატი ეფექტურია მავნებლების ყველა სტადიის წინააღმდეგ;
  •  სუპერკილ ფორტე ეფექტურია მაშინაც კი, როდესაც სხვა პრეპარატების მიმართ მავნებელს გამომუშავებული აქვს რეზისტენტობა;
  •  პრეპარატი აღწევს მცენარის კუტიკულაში და მედეგია ჩამორეცხვისადმი. დამუშავებიდან 2 სათში მოსული ნალექი ვერ ამცირებს პრეპარატის ეფექტურობას; 
  • ხასიათდება ძლიერი ფუმიგატიური ეფექტით;
  •  არ არის ფიტოტოქსიკური კულტურისათვის.
კულტურა დაავადება გამოყენების დრო და მეთოდი ხარჯვის ნორმა
(ლ/ჰა)
ლოდისნის პერიოდი
(გამოყენების ჯერადობა )
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები კალიები შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,3-0,5 20(1)
ვაშლი, ატამი ნაყოფჭამიები, ცრუფარიანები, ფოთლიხვევიები,ბუგრები შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1,5 40(2)
ვაზი ცრუფარიანები, ტკიპები შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1,5 40(2)
ციტრუსები ფარიანები, ცრუფარიანები შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1,5-2,6 40(2)
კარტოფილი კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5-1 25(2)
ხორბალი, ქერი მავნე კუსებურა, რწყილები შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,75-1 30(1)